Susanne’s Art, gevestigd aan Keppelerdijk 315, 7534 PA Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http//:www.susannes-art.nl  info@susannes-art.nl

Susanne Zijderveld is de Functionaris Gegevensbescherming van Susanne’s Art zij is te bereiken via info@susannes-art.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Susanne’s Art verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht (indien dit word doorgegeven)

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Locatie gegevens

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Susanne’s Art verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

Omdat portretten heel er persoonlijk zijn en/of van kinderen zijn valt dit onder gegevens van ras, biometrische gegevens en genetische gegevens, personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@susannes-art.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Om je opdracht(en) zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.

Susanne’s Art verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Susanne’s Art verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Susanne’s Art neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Susanne’s Art) tussen zit.

Susanne’s Art gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [wordpress en roundcube ]

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Susanne’s Art bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens: foto’s van gemaakte werken/ portretten die behoud ik tenzij er vooraf is aangegeven dat je liever niet wilt dat dit gebeurt.

persoonsgegevens > Bewaartermijn > staan op de facturen dus minimaal 7 jaar

Personalia > Bewaartermijn > staan op de facturen dus minimaal 7 jaar

Adres > Bewaartermijn > staan op de facturen dus minimaal 7 jaar

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Susanne’s Art deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Susanne’s Art blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Susanne’s Art jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

  • Post.nl als je ervoor kiest om je werk te laten verzenden
  • Sociale media, Facebook & Instagram kunnen gebruikt worden om foto’s van opdrachten of gedeeltes hiervan te delen. (geef het aan als je dit liever niet hebt)
  • Belastingdienst
  • eigen administratie

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website van Susanne’s Art gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. (Zodra dit veranderd pas ik dat hier aan)

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Susanne’s Art en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@susannes-art.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Susanne’s Art wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Susanne’s Art neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op: info@susannes-art.nl

Design by
Susanne Zijderveld